Miljö- och materialinventeringar och Due Diligens

  • Kontroll/kartering/provtagning av miljö- och hälsofarliga ämnen i fastigheter
  • Asbestinventeringar
  • PCB-inventeringar

Ovanstående inventeringar kan med fördel kombineras med en fuktstatusinventering då vi även har den kunskapen.

Vid ombyggnad, rivning och vid köp/försäljning av fastigheter är det av yttersta vikt att få reda på om byggnaden innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Ämnen som måste tas om hand på ett särskilt sätt. Vissa miljöskadliga ämnen kräver enligt lag att de tas om hand under kontrollerade former och av personal med speciell behörighet.

Inför en ombyggnad eller rivning så kräver Miljöbalken att materialinventering görs.

I samband med köp av fastigheter är det av stor vikt att få kontroll över vad en byggnad innehåller sett till ”miljöskulder” (kostnader). Denna del kallas Due Diligens/Miljö (DD). Detta är en typ av miljö- och materialinventering men här är det också viktigt att få kontroll om en byggnad innehåller förorenade material såsom bjälklag etc. Det kan också handla om att kunna uppmärksamma riskkonstruktioner med avseende till hållbarhet och risken för fuktrelaterade skador. Detta behövs för att kunna bestämma ”rätt” pris på en byggnad.

Så att göra en DD sett ur dessa aspekter är en billig försäkran om att inte bli sittande på kostsamma ”miljöskulder”.

Ett sätt att systematiskt kontrollera var och hur mycket miljöfarliga ämnen det eventuellt finns är att utföra en miljöinventering. När ByggMiljöGruppen gör inventeringen kan vi även kontrollera och upptäcka eventuella fuktskador och riskkonstruktioner med avseende på fukt.

Framför allt i äldre fastigheter kan det finnas en mängd olika miljöskadliga och hälsopåverkande ämnen. På sjukhus, i tandläkarmottagningar, lab etc. där mycket kemikalier används kan det fortfarande förekomma en större mängd miljöfarliga ämnen, t.ex. kvicksilver i avloppsledningar/vattenlås etc. Man kan nog säga att i alla äldre byggnader så finns det miljö- och hälsopåverkande ämnen som kräver särskilt omhändertagande enligt lagstiftning.

ByggMiljöGruppen har inventerare som är erfarna och som är CMF-certifierade.

 

Amalgamavskiljare i tandläkarpraktik. Amalgam innehåller kvicksilver.


Kvicksilveravskiljare i en tandläkarpraktik.


Mellanlagring av PCB-fog i slutna tunnor i låst utrymme.


Ventilationskanal med invändig asbestisolering.


Många äldre isolerrutor innehåller PCB i sin fogmassa (tätning).

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår